Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün`den Kültür Hediyesi

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün`den Kültür Hediyesi


Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Kültür Hediyesi ?İstanbul Bahçelievler?de Tarihi Miras ve Eğitim? kitabı çıktı.

Akademi Yayınları?ndan çıkan  Eğitimci Yazar Emin Çıkrıkçı ve Mehmet Akif Bal?ın hazırladığı kitap, Okulların Sesi Gazetesi Matbaa Tesisi?nde basıldı.  Renkli 288 sayfa sert kapak basılan kitap büyük ilgi gördü.

ALANINDA İLK
Kitabın önsözünde ? Ku?ltu?rel ve toplumsal vasıflaı gelişmiş toplumlarda tarihin sadece siyasi ve askeri olaylardan ibaret olmadığı, toplumsal tarihinde önemli sayıldığı gerçeği, tarihçilikte giderek daha fazla yer tutmaktadır. Bununla birlikte, yerel toplumsal ve ku?ltu?rel konulardaki tarih çalışmalarının, ulusal tarih çalışmalarına ciddi katkı sağladığı da bilinmektedir. Fakat, yerel tarih çalışmalarının bizim tarihçiliğimizde yeni yeni yer bulmaya başlaması, kazançları yanında bu alanda çok yol almamız gerektiğine dair eksikliklerimizi de ortaya koymaktadır.

İstanbul`un beşeri ve ku?ltu?rel yapısı içinde hatırlı bir yerde duran Bahçelievler ilçesi ciddi şekilde incelendiğinde, Bahçelievler?in bu?yu?k bir tarihi mirasla iç içe bir yerleşim olduğu da göru?lmektedir. Her ne kadar, tarihi ve ku?ltu?rel mirasının çok önemli kısmını kaybetmiş olsa bile, Bahçelievler halâ önemli bir zenginliği bu?nyesinde barındırmaktadır. Bu sebeple Bahçelievler, tarihi kökleri olan bir semt olma itibarıyla yoğun yerel tarih ve ku?ltu?r çalışmalarını hak etmektedir. İlçe özellikle sözlu? tarih çalışmaları açısından ciddi bir malzeme zenginliğine sahiptir. Çu?nku? ilçe olarak kurulduğu zamanları gören ve bilen çok sayıda tanık halen hayattadır.

Bereketli ve stratejik bir coğrafya u?zerinde kurulan, iki imparatorlukla bir Cumhuriyete ait eserleri u?zerinde u?ç katman halinde barındıran Bahçelievler, bugu?n her yönden İstanbul`un gu?cu?ne gu?ç katan bir özelliktedir. Bahçelievler`deki tarihi ve ku?ltu?rel doku, hem Bahçelievler`in ve hem de İstanbul`un sosyoku?ltu?rel silu?etine etki edecek kadar önemlidir. Bu açıdan Bahçelievler`in; sadece bir konut alanı veya bir sanayi bölgesi olarak anlaşılmasının önu?ne geçilerek, tarihi ve ku?ltu?rel dokuya sahip bir yerleşim yeri ve hatta ciddi bir turizm potansiyeli taşıyan bir ku?ltu?r alanı olarak ifade edilmesi lu?zumludur. Bunun için öncelikle, ilçenin tarihi ve toplumsal yaşamına dair özelliklerin tespiti, incelenmesi ve ihyası gerekmektedir. Bahçelievler`deki tarihi dokunun ve toplumsal yaşamın ortaya çıkarılması, Bahçelievler`e çok mu?spet etkiler yapacaktır. Bahçelievler`deki tarihi miras bir taraftan da, ilçede yaşayan insanlarda ciddi bir aidiyet duygusu ve yaklaşımı geliştirecektir. Böylesi duygu ve du?şu?nceler, İstanbullu olma yaklaşımlarınıve şehirlilik ku?ltu?ru?nu? yo¤un şekilde besleyecektir. Bahçelievler`de ortaya çıkarılması ve korunması gereken tarihi miras bir taraftan da bizden sonraki kuşaklara bırakılacak bir miras özelliği taşımaktadır. Tarihi eserlerimize ve ku?ltu?rel özelliklerimize göstereceğimiz saygı temelli sahiplenme yaklaşımı, bizden sonraki neslin bize yönelik saygı ve vefa duygularını ise doğrudan etkileyecektir.

Yerel araştırmalardaki konu başlıkları içerisinde önem taşıyan diğer bir konu ise eğitimdir. Toplumsal özelliklerin açıklanması ve kalıcılığı açısında ciddi şekilde eğitim tarihine ve eğitim kurumlarına dair çalışmaları yapılmalıdır. Bu doğrultuda eğitim kurumlarının bu?tu?ncu?l şekilde çok detaylı tarihçeleri meydana getirilmelidir. Bahçelievler ilçesi, eğitim tarihi çalışmaları için de ciddi bir potansiyeli barındırmaktadır. Böylesi çalışmalar; hem ilçenin eğitim camiasındaki aidiyet yaklaşımlarını daha da gu?çlendirecek, hem eğitim kurumlarının daha fazla kurumsallık kazanmalarına katkı verecek, hem de eğtim kurumlarındaki tu?m tarihi malzemeye daha fazla sahip çıkılmasına vesile olunacaktır. Eğitim kurumlarına yönelik hassasiyetli her davranış ayrıca, esasen insana ve insan eğitimine verilen değerin artmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Çu?nku? eğitimin özu? insandır. Bu açıdan, Bahçelievler ilçesindeki eğitime yönelik ciddiyet taşıyan ve hedefi olan tu?m araştırmaların, Bahçelievler`de eğitim ve öğretime dair atılacak yeni adımlara destek olacağını, ku?ltu?rel ve psikolojik bir alt yapı oluşturacağını ve esasen yapılacak işler için bir eğitim öğretim hafızasının oluşmasına yol açacağını bilmek gerekir.

Elinizdeki çalışma için, ilçenin hem tarihi hem toplumsal hem de eğitim tarihi açılarından önem ve değer taşıyan hususiyetlerini öncelikle araştırma ve bu birikimi yazılı bir eser şeklinde ortaya koyarak, bir yerel tarih ve yerel eğitim hafızası oluşturma du?şu?ncesinden hareket edilmiştir. Bununla birlikte, konusunda bir ilk olduğunu du?şu?ndu?ğu?mu?z çalışmamızın, konuyla ilgili diğer araştırmacılara ve akademisyenlere bir ışık olmasını arzu ediyoruz. Özellikle bundan sonra devlet arşivleri ve mevcut kurum arşivlerinde yapılacak farklı çalışmalarla çok daha bu?yu?k bir yerel ku?ltu?rel zenginliğin ortaya çıkacağını du?şu?nu?yoruz. Böylesi ku?ltu?rel çalışmaların bizi daha köklu?, hafızası çok daha gu?çlu? ve yu?ksek aidiyetli bir toplum hatta u?lke haline getireceğine inanıyoruz.

Çalışmamızı iki ana bölu?m u?zerine inşa etmek istedik. İlk bölu?mde, Bahçelievler`in dikkate değer bir tarihi geçmişe sahip yaşam yeri olduğunu ifade etmeye çalıştık. İkinci bölu?mde ise, Bahçelievler ilçesinin eğitim açısından geçmişten gu?nu?mu?ze kadar uzanan çizgide hatırlı bir eğitim geçmişinin ve birikiminin olduğuna vurgu yapmak istedik. Okullar bölu?mu?nde daha çok resmi okul monografilerine ve tarihçelerine yer verdik. Başka bir çalışmamızda ise, özel okullarla ilgili detaylı monografilere yer verece¤imizin bilinmesini isteriz. Yapılan çalışmanın, alanında ilk olması nedeniyle bazı eksiklikler barındırması da mu?mku?ndu?r. Muhtemel durumun anlayışla karşılanacağına inanıyoruz. Bununla birlikte, özellikle meraklı eğitimcilerin bundan sonra görev yaptıkları kurumlarla ve çevreleriyle ilgili özellikle eğitim tarihine not du?şme açısından değer taşıyan her tu?rlu? yazılı ve görsel malzemeyi koruma altına almaları, kayda geçirmeleri, mu?ze konseptine uygun şekilde teşhir etmeleri, kurum arşivlerini du?zenli hale getirmeleri, yapılacak yeni araştırmalar için çok faydalı ve kalıcı bir zemine yol açacakt?r. Hazırladığımız bu mu?tevazı çalışma, eğitime ve onun özu? olan insana dair atılacak başka gu?zel adımlara bir basamak olabilirse bu da yaptğmız işten bahtiyarlık duymamıza yetecektir.
Mehmet Akif BAL - Emin ÇIKRIKÇI
Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ülkemizi...

Lütfi Banat İlkokulunda yürütülen proje bu yıl eTw...

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün`den Kül...

Öğrenci, öğretmen ve çalışanları, sokağa çıkma kıs...

Türkiye?nin En Büyük Deneme Sınav Platformu

ÇOCUKLARA YAZMAYI SEVDİREN DEFTER

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ARZU KILIÇ: ÇOCUKLARDA TEKNO...